Przejdź do treści

Studia magisterskie

Rekrutacja 2020/2021 – studia stacjonarne

Aby przystąpić do procesu rekrutacji na studia jednolite magisterskie należy posiadać polskie świadectwo dojrzałości lub jego zagraniczny odpowiednik – szczegółowe informacje dotyczące dokumentów uprawniających do podjęcia studiów oraz przeliczników wyników poszczególnych egzaminów na wynik rekrutacyjny znajdują się w Informatorze. Rekrutacja przeprowadzana jest drogą elektroniczną – kandydat zobowiązany jest do zarejestrowania się w Systemie Rekrutacyjnym Uniwersytetu Pedagogicznego i postępowania zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami.

Kryteria przyjęć
Dla kandydatów z „nową” maturą: Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego oraz jednego z przedmiotów: biologia, historia, matematyka, informatyka (poziom podstawowy bądź rozszerzony – część pisemna).

Dla kandydatów ze „starą” maturą: Konkurs świadectw – średnia ocen z języka polskiego i języka obcego nowożytnego oraz jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, matematyka, informatyka.

Limit przyjęć
120 osób

Informujemy, iż w 2019 roku ostatnia osoba z listy, która została zakwalifikowana do przyjęcia na studia stacjonarne w I turze rekrutacji uzyskała 297 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym natomiast w II turze rekrutacji próg punktowy wynosił 283,5 punktu. Prosimy pamiętać o tym, iż podane przez nas progi punktowe mają jedynie charakter orientacyjny i nie można ich traktować jako wiążących. Na wyniki na listach rankingowych wpływają różne czynniki jak np. zainteresowanie danym kierunkiem studiów czy poziom trudności egzaminów maturalnych w danym roku w związku z czym progi punktowe przy każdej rekrutacji ulegają zmianie.

Harmonogram rekrutacji
Rejestracja elektroniczna kandydatów: od 1 czerwca 2020 do 17 sierpnia 2020
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: 21 sierpnia 2020
Wpisy na studia: 27 sierpnia (10.00-16.30) oraz 28 sierpnia (11.00-17.30), s. 350 (budynek przy ul. Podchorążych 2, trzecie piętro)
Data ogłoszenia zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy rezerwowej: 31 sierpnia 2020
Wpisy na studia – przyjęci z listy rezerwowej: 4 września (10.00-12.00) oraz 7 września (15.30-17.30), s. 350

Wpis na studia – lista wymaganych dokumentów

1. Formularz rejestracyjny („Podanie na studia”, wydruk z systemu rekrutacyjnego),
2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis należy mieć przy sobie do wglądu Komisji),
3. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia (wydruk z systemu rekrutacyjnego),
4. 2 zdjęcia (w formacie 35×45 mm), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem (w tym jedno naklejone na podaniu),
5. Potwierdzenie wpłaty za legitymację (opłata nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają legitymację UP),
6. Deklarację wyboru lektoratu języka obcego (wydruk z systemu rekrutacyjnego).

Dokumenty do wydruku znajdują się na koncie kandydata w Systemie Rekrutacyjnym („Moje kierunki kształcenia” -> ikona „Wydruki” w panelu „Psychologia jednolite magisterskie stacjonarne”).

Zasady obowiązujące podczas wpisów na studia

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną kandydaci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad: kandydat dokonujący wpisu na studia musi mieć prawidłowo założoną maseczkę (zakrywającą nos i usta), dokonać dezynfekcji rąk wchodząc do sali, w której odbywają się wpisy (środek do dezynfekcji będzie dostępny przy wejściu do sali), przy danym stanowisku może przebywać tylko jeden kandydat natomiast osoby pozostające na korytarzu oczekujące na swoją kolej zobowiązane są utrzymywać dystans społeczny. W miarę możliwości prosimy o przyjście bez osób towarzyszących. Jeśli ktoś z Państwa zauważy u siebie niepokojące objawy (katar, kaszel, gorączka, trudności z oddychaniem, utrata węchu lub smaku) w trosce o bezpieczeństwo swoje i innych osób niech zostanie w domu i upoważni inną osobę do dokonania wpisu.

Osoby nie stosujące się do powyższych zasad nie będą obsługiwane.

Uwaga: W sytuacji, gdy kandydat nie może dokonać wpisu na studia osobiście może wskazać osobę, która na podstawie pisemnego upoważnienia zrobi to w jego imieniu (wzór upoważnienia).

Kontakt z Komisją Rekrutacyjną
Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji na studia stacjonarne prosimy kierować na adres: rekrutacja.psychologia.st@up.krakow.pl.

Najnowsze Posty