Przejdź do treści

Dr Gacek Michał

Dr  Gacek Michał

Katedra Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka

m.j.gacek@wp.pl

pok: 403

ORCID: 0000-0003-0362-2086

publikacje:


dyżury: Konsultacje po mailowym ustaleniu terminu

Działalność naukowa

Kierownik projektu finansowanego przez NCN (konkurs MINIATURA-4) „Związek cech osobowościowo-motywacyjnych z efektywnością uczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – badanie pilotażowe”. Projekt realizowany w latach 2020-2021.

Główny wykonawca projektu finansowanego przez MNiSW “Rola wyuczonej bezradności w kształtowaniu się obrazu siebie uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim”. Kierownik projektu: prof. dr hab. W. Pilecka. Projekt realizowany w latach 2010-2013

 

Publikacje

Gacek M.J., Krzywoszański Ł., Fusińska-Korpik A. (2020). The revised Edward Zigler-Yale Personality Questionnaire for persons with intellectual disability: A new four-factor structure in confirmatory factor analysis. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00797-y

Pilecka W., Gacek M.J., Fusińska-Korpik A. (2018). Zaburzenia rozwoju języka w kontekście niepełnosprawności intelektualnej w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie [w:] Cieszyńska-Rożek J., Sobolewski P., Grzesiak-Witek D. (red.) Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie. Lublin: Czelej.

Ruczaj J., Gacek M.J. (2017). Trening rozpoznawania emocji dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej – studium przypadku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 10, 208-221.

Gacek M.J., Smoleń T., Pilecka W. (2017). Consequences of learned helplessness and recognition of the state of cognitive exhaustion in persons with mild intellectual disability. Advances in Cognitive Psychology, 13 (1), 42-51.

Gacek M.J. (2016). Kwestionariusz osobowości Edwarda Ziglera (EZPQ) – podstawy teoretyczne i struktura czynnikowa polskiej wersji narzędzia [w:] Otrębski W., Mariańczyk K. (red.) Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. Gdańsk: Harmonia.

Gacek M.J., Pilecka W. (2015). Bezradność edukacyjna dzieci i młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej na etapie kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i zawodowego. Polskie Forum Psychologiczne, 20 (2), 216-235.

Gacek M.J., Pilecka W., Fusińska-Korpik A. (2014). Psychometric properties of Self-Perception Profile for Children in a Polish sample. Polish Journal of Applied Psychology, 12 (3), 85-104.

Gacek M.J., Pilecka W. (2014). Obraz siebie uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim w okresie wczesnej i średniej adolescencji [w:] Gałkowski T., Zasępa E. (red.) Oblicza psychologii klinicznej. Gdańsk: GWP.

Gacek M.J., Nycz J. (2014). Sytuacja na rynku pracy osób z lekkim stopniem niepełnosprawności umysłowej po ukończeniu nauki w szkole zawodowej. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 14 (2), 95-106.

Wesołowska A., Gacek M.J. (2013). Związek trudności w nauce czytania pisma Braille’a z właściwościami percepcji dotykowej i umiejętnościami fonologicznymi dzieci niewidomych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 13 (4), 79-93.

Gacek M.J. (2011). Diagnoza [w:] Pilecka W. (red.) Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży – perspektywa kliniczna. Kraków: UJ.

Gacek M.J. (2010). Samoocena w ujęciu Susan Harter w badaniach nad dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych [w:] Witkowska, B., Bidziński, W., Kurtek, P. (red.) Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych. Kielce: GENS.

Gacek M.J. (2008). Przystosowanie emocjonalne a kompetencja komunikacyjna dzieci niesłyszących. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 8 (2), 49-65.
Gacek M.J. (2007). Kompetencja komunikacyjna niesłyszących gimnazjalistów – doniesienie z badań. Szkoła Specjalna, 239, 105-115.