Przejdź do treści

Prace dyplomowe

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr R/Z.0201-41/2020 od maja 2020 roku obrony prac dyplomowych odbywają się wyłącznie zdalnie, z wykorzystaniem usługi MS Teams. Obrona pracy magisterskiej musi być poprzedzona jej rejestracją w aplikacji Dyplomowanie (dane logowania są takie same, jak w przypadku Wirtualnej Uczelni).

Proces przygotowania pracy dyplomowej i jej obrony jest regulowany paragrafami § 35 – § 43 Regulaminu studiów.

Kroki procedury dyplomowania

  1. Student rejestruje pracę w aplikacji „Dyplomowanie” (preferowany format pliku: .pdf)
  2. Praca kierowana jest do promotora, który dokonuje jej sprawdzenia i oceny oraz załącza plik z recenzją. Praca może zostać zatwierdzona przez promotora bądź też może on zdecydować o skierowaniu jej z powrotem do studenta w celu wprowadzenia poprawek
  3. Promotor przeprowadza badanie pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i załącza raport. Praca może zostać zatwierdzona, skierowana z powrotem do studenta celem wprowadzenia poprawek bądź uznana za plagiat (sprawa kierowana jest wtedy do komisji dyscyplinarnej)
  4. Student dokonuje opłaty za wydanie dyplomu, ma również możliwość zamówienia odpisu w języku angielskim (zob. niżej). W przypadku zamawiania anglojęzycznego odpisu, Student – wraz z dowodami wpłaty – załącza w systemie „Dyplomowanie” wniosek o wydanie odpisu, zgodnie ze wzorem na stronie COS (https://cos.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/59/2020/06/Wniosek-o-wydanie-opisu-dyplomu-w-j%C4%99zyku-angielskim-1.docx)
  5. Centrum Obsługi Studenta weryfikuje, czy student może być dopuszczony do obrony (zaliczenie wymaganych planem studiów kursów, uregulowanie wszystkich płatności etc.)
  6. Sekretariat Instytutu wprowadza w aplikacji skład komisji, która będzie przeprowadzać obronę pracy. Praca zostaje wysłana do wskazanego recenzenta, który po dokonaniu oceny zamieszcza w systemie drugą recenzję
  7.  Sekretariat Instytutu wprowadza w aplikacji termin obrony
  8. Po zakończonej z wynikiem pozytywnym obronie sekretariat Instytutu rejestruje pracę w systemie ORPPD Polon. W sytuacji wyniku negatywnego możliwe jest ustalenie nowego terminu obrony
  9. Centrum Obsługi Studenta przygotowuje dyplom z ewentualnym odpisem w języku angielskim, który w odpowiednim terminie jest odbierany przez studenta

 

Dane dotyczące płatności za dyplom

Opłatę za wydanie dyplomu w języku polskim w kwocie 60 zł należy dokonać na numer konta: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687. W tytule należy wpisać: opłata za wydanie dyplomu, imię i nazwisko studenta, nr albumu, kierunek.

Aby otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim w aplikacji „Dyplomowanie” należy wybrać opcję ” dyplom w języku angielskim”,  dołączając dowód wpłaty w kwocie 40 zł; opłatę należy dokonać na numer konta: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687. W tytule przelewu należy wpisać: opłata za wydanie dyplomu, imię i nazwisko studenta, nr albumu, kierunek.

Odbiór dyplomu

Student przystępujący do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym przed odbiorem dyplomu przesyła lub składa osobiście (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie) w terminie do 30 dni po terminie obrony poniższe dokumenty:

– Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie papierowej (egzemplarz wydrukowany dwustronnie i cienko oprawiony, zbindowany, (dwustronne drukowanie dotyczy prac liczących powyżej 50 stron;  prace do 50 stron należy wydrukować jednostronnie)

 Oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz ewentualnej zgody na udostępnianie pracy w Archiwum Uczelni (oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie dołączyć do pracy dyplomowej jako jej ostatnią stronę i dopiero wówczas oprawić lub zbindować pracę)

 1 płytę CD lub DVD  z zapisaną na niej pracą dyplomową w formacie PDF, umieszczoną w papierowej kopercie z okienkiem (koperty nie zaklejać); płyta musi zostać opisana (niezmywalnym pisakiem) następującymi danymi: imię i nazwisko dyplomanta, numer  albumu, kierunek studiów, rok ukończenia studiów, praca magisterska; jeśli papierowa koperta z płytą nie ma okienka, wszystkie wymienione wyżej dane muszą zostać umieszczone również na kopercie

– Oświadczenie o zgodności wersji papierowej pracy z jej wersją elektroniczną – druk należy wydrukować na ½ kartki A4 (format A5), wypełnić i podpisać, a następnie po złożeniu umieścić w papierowej kopercie razem z płytą CD/DVD zawierającą elektroniczną wersję pracy

– Raport z kontroli antyplagiatowej zaakceptowany przez promotora wraz załącznikiem nr 1 do procedury antyplagiatowej tj. zgodą na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej

– Wypełnioną online i zaakceptowaną elektronicznie deklarację udziału w badaniach losów absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Student zobowiązany jest wydrukować, podpisać i złożyć deklarację w Centrum Obsługi Studenta przy odbiorze dyplomu

Absolwent przed wydaniem dyplomu jest zobowiązany do uregulowania wszystkich  zobowiązań wobec Uczelni.

Najnowsze Posty